Warunki gwarancji

1. WARUNKI GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obejmuje:

1. Trwałość poszczególnych elementów konstrukcji desek;

2. Jakość wykonania elementów

 

Termin gwarancji: 30 lat, licząc od daty zakupu ( warunkiem spełnienia jest nadzór firmy nad podłogą przez cały okres trwania gwarancji-okresowe pielęgnacje, renowacje, naprawy itp)

Budynki użyteczności publicznej 4-5lat

 

2. PRZED MONTAŻEM

Nie narażać materiału na działanie słońca lub innych czynników atmosferycznych.

Wszystkie podłogi ze względu na swoją stabilność wymiarową są zapakowane w folię termozgrzewalną.

Paczki należy izolować od podłoża oraz przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu o temperaturze min. 20 st. C oraz wilgotności 60%. i rozpakować bezpośrednio przed układaniem.

Podłogi należy przewozić tylko krytymi środkami transportu, a paczki powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przesuwaniem.

Przed rozpoczęciem montażu kupujący ma obowiązek dokonać oględzin materiału oraz zapoznać się z warunkami gwarancji.

Ułożenie podłogi oznacza akceptację jakości produktu oraz jego wizualnej strony.

 

3. MONTAŻ

 

3.1 WARUNKI MONTAŻU:

Wilgotność podłoża – wilgotność jastrychu betonowego lub cementowego powinna wynosić maksymalnie 2% (przy ogrzewaniu podłogowym maksymalnie 1,8%) wilgotność posadzki anhydrytowej powinna wynosić maksymalnie 0,5% ( przy ogrzewaniu podłogowym maksymalnie 0,3%). Pomiarów należy dokonywać metodą CM (karbidową) lub suszarkowo-wagową, wytrzymałość posadzki powinna wynosić 2 N/mm2 ± 0,5 N/mm2.

Wilgotność posadzki drewnianej powinna wynosić 8%.

Nawierzchnia musi być idealnie równa a mleczko (dot. posadzek cementowych) musi zostać zeszlifowane.

Przed ułożeniem elementów, należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do układania, tzn. czy jest równe, wytrzymałe i suche, a równość posadzki mierzymy łatą 2m, przy której nierówność nie powinna wykazywać odchyłek od płaszczyzny większych niż 2-3 mm.

Wszystkie parametry przed rozpoczęciem montażu podłóg należy sprawdzić odpowiednim sprzętem i spisać protokół.

Warunkiem montażu podłogi na ogrzewanie podłogowe jest wykonanie wcześniejszego wygrzewania posadzki potwierdzonego protokołem podpisanym przez wykwalifikowanego montażystę. Jeśli montaż odbywa się kilka lub kilkanaście dni od wygrzewania należy utrzymać stałą temperaturę podadzki.

Zarówno przed montażem, w trakcie jak i po – temperatura pomieszczenia powinna wynosić 18-22 st. C, a wilgotność 45-60%. Wszelkie powstałe nadmierne skurcze (zsychanie) bądź pęcznienie parkietu (łódki) w przypadku nie przestrzegania ww. parametrów tj. temperatury, wilgotności niebędą respektowane przez Wykonawcę za przedmiot reklamacji, gwarancji, naprawy. Odpowiedzialność za powstałe wady parkietu nie przestrzegania jasno określonych warunków nie będzie spoczywać po stronie Wykonawcy. W celu kontroli ww. parametrów powietrza zaleca się używanie w pomieszczeniu odpowiednich urządzeń do pomiarów wilgotności i temperatury (termometr, higrometr) Wilgotność desek podczas układania powinna wynosić między 5% a 9%.

W przypadku podłóg surowych należy odczekać 14-21 dni przed dalszym wykończeniem. W tym czasie podłoga osiąga równowagę higroskopijną, typową dla otoczenia w którym będzie użytkowana.

Pełne utwardzenie lakieru lub oleju następuje po ok. 21 dniach. Po 2- 3 dniach można na podłogę wchodzić w miękkim obuwiu lub skarpetkach.Meble można ustawiać po upływie 10- 12 dni.

 

3.2 POSTĘPOWANIE PO MONTAŻU:

Pozostawić podłogę powolnemu działaniu systemu grzewczego. Pozostawić ustawioną temperaturę 21°C nie krócej niż 48h, a następnie powoli zwiększać temperaturę o 1 lub 2°C dziennie, aż do uzyskania optymalnej temperatury. Nie podnosić temperatury powyżej 26°C na powierzchni podłogi.UWAGA: Niezależnie od stosowanego systemu grzewczego, w pomieszczeniu MUSI być utrzymana wilgotność względna przez cały rok 45-60%, a temperatura podłogi nie większa niż 26°C. Gwarancja nie obejmuje podłogi, która zostanie przesuszona lub przegrzana poprzez stosowane temperatur wyższych niż dopuszczone.

 

4. UŻYTKOWANIE

 

4.1 PIELĘGNACJA OKRESOWA

Pielęgnację okresową przeprowadza się zgodnie z instrukcją dla danego rodzaju środka pielęgnacyjnego. Podłogę należy w czasie przeprowadzenia innych robot remontowych i budowlanych zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwą papieru falistego lub warstwą z płyty pilśniowej twardej. W celu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak piasek i kurz należy położyć warstwę folii budowlanej i jej łączenie zakleić taśmą. Nie stosowanie zasad pielęgnacji parkietu lakierowanego powoduje nadmierne zużycie warstwy lakierniczej parkietu podczas użytkowania parkietu. Do prac porządkowych i pielęgnacyjnych nie wolno używać mokrych ścierek, tylko lekko wilgotne.

- do czyszczenia i pielęgnacji podłóg należy używać jedynie środków zalecanych przez Wykonawcę. Koniecznie spytaj sprzedawcę jakie środki są zalecane dla Twojej podłogi.

- do czyszczenia drewnianych podłóg używaj tylko niewielkich ilości wody. Pamiętaj, aby natychmiast osuszać mokre powierzchnie, ponieważ nadmiar wody powoduje pęcznienie drewna.

- unikaj wosku, octu oraz uniwersalnych środków czyszczących, ponieważ mogą zmętnić powierzchnię.

 

4.2 ZALECENIA:

-Podłóg nie należy przykrywać materiałami, które nie przepuszczają wilgoci i utrudniają ruch powietrza;

-Nie zaleca się używania dywanów, ponieważ pod nimi temperatura ulega zwiększeniu.

- nie pozwól, aby na podłodze zbierał się piasek, brud lub żwir. Regularnie odkurzaj lub zamiataj podłogi.

- stosuj ochronne podkładki lub nakładki do mebli.

- pamiętaj o przycinaniu pazurów Twoich zwierząt domowych, co pozwoli uniknąć zadrapań podłogi.

Należy zwracać szczególną uwagę na naniesiony piasek, który niezwłocznie powinien zostać usunąć z powierzchni desek. Może on powodować liczne drobne uszkodzenia powierzchni, które nie podlegają reklamacji pod wszystkie twarde elementy, które mają styczność z powierzchnią desek, należy podkleić podkładki filcowe, a pod kółka obrotowe mebli, należy stosować maty podkładowe chroniące podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- przy wejściach należy położyć połóż dobrej jakości maty czyszczące, skutecznie usuwające brud, piasek i wodę z obuwia,

-nie wolno używać mat czyszczących ze spodem z gumy lub lateksu, ponieważ mogą pozostawić trwałe ślady na podłodze,

-nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody na powierzchni podłogi, a wszelkie prace porządkowe t.j. mycie powierzchni glazurniczych oraz szklanych należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do kontaktu dużej ilości wody z podłogą,

- nie należy chodzić po podłodze w ostro zakończonych obcasach,

- jeśli w pomieszczeniu przebywają zwierzęta - powinny mieć przycięte pazury,

- należy uważać na upuszczenie ciężkich przedmiotów, gdyż mogą spowodować uszkodzenie mechaniczne,

- nigdy nie należy przykrywać parkietu folią lub materiałami nie przepuszczalnymi powietrza,

należy systematycznie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się podłoga drewniana

 

4.3 WILGOTNOŚĆ POWIETRZA:

Należy pamiętać, by w pomieszczeniu wyłożonym parkietem panował zdrowy klimat, służący zarówno człowiekowi jak i utrzymaniu jakości podłóg drewnianych. Drewno jest materiałem higroskopijnym, które dzięki właściwościom mechanicznym i fizycznym wraz ze zmianą temperatury i wilgotności względnej powietrza zmienia swoje wymiary i kształty. Reakcja drewna na zmiany otoczenia (wilgotność i temperatura powietrza) skutkuje skurczem lub pęcznieniem elementów.

Wyższa wilgotność względna powietrza może powodować pęcznienie drewna i grozić łódkowaniem elementów. Niższa wilgotność może powodować kurczenie się drewna, powstawanie większych lub mniejszych szczelin między elementami, pękanie warstwy wierzchniej oraz uszkodzenia mechaniczne warstwy nośnej, co nie może być powodem do roszczeń reklamacyjnych.

Pomieszczenia w których użytkowana będzie podłoga należy wyposażyć w: termometr pokojowy, wilgotnościomierz, oraz nawilżacz powietrza. Pomieszczenia należy regularnie wietrzyć (nie dotyczy okresu zimowego) i utrzymywać wilgotność względną powietrza na stałym wymaganym poziomie.

W okresie zimowym (grzewczym) bezwzględnie należy stosować nawilżacze powietrza w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej powietrza, gdyż jest to warunkiem gwarancji.

 

5. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych parkietu tj. wgłębień od szpilek, od uderzeń ciężkich przedmiotów, od krzeseł, kółek itp.,Uszkodzeń będących następstwem zalania podłogi i zawilgocenia pomieszczeń oraz zarysowań lakieru od ostrych przedmiotów.

 

Reklamacji nie podlega:

-podłoga z uszkodzeniami powstałymi w trakcie montażu;- naturalne zużycie podłogi;- efekty akustyczne związane z użytkowaniem;- problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna,- zamontowana podłoga z widocznymi wadami.

- gwarancja nie obejmuje ewentualnych różnic w odcieniach pomiędzy wzornikami, próbkami czy fotografiami a dostarczonymi partiami materiału, jak również zmian odcieni drewna w trakcie długoletniej eksploatacji, wynikających z naturalnych procesów dojrzewania drewna (np. wskutek działania promieni słonecznych).

- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powłoki lakieru lub oleju w trakcie eksploatacji, w szczególności przecięć, rozdarć, wytarć lub tego typu uszkodzeń, skutków pożaru, zalania wodą, podziurawienia ostro zakończonymi obcasami; uszkodzeń spowodowanych przez meble lub uderzenia ciężkiego przedmiotu.

gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzenia podłogi wskutek niewłaściwej eksploatacji, np. działanie wysokich temperatur, nadmierna wilgotność lub suchość powietrza, znaczące zmiany temperatury lub wilgotności powietrza, stosowanie niewłaściwych metod i środków do mycia i konserwacji podłogi.

-wpisy do karty gwarancyjnej dokonane przez osoby do tego nieupoważnione,

- przebarwienia powłok lakierniczych lub olejowych powstałych na skutek naturalnych związków zawartych w drewnie tj. żywica, garbniki oraz różnice w tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej lub olejowej wynikające ze struktury drewna oraz jego właściwości. Odcień i kolorystyka powłoki lakierniczej są ściśle związane z gęstością drewna, a co za tym idzie nierównomiernego wsiąkania lakieru lub oleju,

-niewielkie nierówności na powierzchni wyrobu, nie utrudniające eksploatacji, wynikłe ze specyfiki użytego materiału oraz technologii wykonania,

-reklamacje ilościowe i wymiarowe produktu, które nie zostały zgłoszone w dniu dostawy do Klienta,

-wady ukryte w drewnie,

-uszkodzenia lub zniszczenia wyrobu powstałe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące,

-uszkodzenia i wady dotyczące:

-nieprawidłowego montażu (np. ślady kleju po źle naniesionych

preparatach impregnujących czy konserwujących),

-wyrobów niepełnowartościowych, zakupionych po obniżonej cenie.

podłogi zamontowanej na ogrzewaniu podłogowym o parametrach niezgodnych z zawartymi w instrukcji, o ile miało to wpływ na powstałe uszkodzenia,

podłogi, która została poddana modyfikacji lub naprawie przez osoby trzecie,

 

6. WARUNKI GWARANCJI

Warunkiem objęcia podłogi gwarancją jest przestrzeganie zasad i wskazówek dotyczących ułożenia, pielęgnacji i konserwacji oraz posiadanie protokołów z dokonania pomiarów dotyczących:

-wilgotności dostarczonego towaru

-wilgotności podłoża

-wytrzymałości podłoża,

-wilgotności i temperatury pomieszczenia,

-wilgotności ścian.

Wszystkie powyższe protokoły winny być podpisane przez Inwestora oraz Osobę upoważnioną do wykonywania pomiarów. Do układania naszych produktów należy użyć odpowiedniej chemii podłogowej. Zaleca się uzyskanie informacji u Dostawcy systemu chemii podłogowej czy nie istnieją przeciwskazania do jej zastosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie niewłaściwej chemii.

Ponadto:

-posiadanie prawidłowo wypełnionej i ostemplowanej przez Sprzedawcę karty gwarancyjnej,

-posiadanie dowodu zakupu podłogi,

-eksploatacja zgodna z zaleceniami Producenta zawartymi w instrukcji; producent wymaga montażu podłóg przez wykwalifikowanych w tym zakresie fachowców.

 

7. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

-W wypadku stwierdzenia wadliwości podłogi, w świetle zasad wskazanych w niniejszej karcie gwarancyjnej, należy zgłosić reklamację. Reklamacje dotyczące towaru, kwestionujące selekcję materiału, mogą być rozpatrywane wyłącznie przed położeniem.

-Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od wystąpienia wady / ujawnienia się wady.

-Reklamacja powinna być zgłoszona do Sprzedawcy, u którego zakupiona została podłoga lub bezpośrednio do Producenta. Do reklamacji należy załączyć dokumenty niniejszej gwarancji oraz dokumentację fotograficzną wadliwej podłogi.

 

8. ROZPATRZENIE REKLAMACJI

W celu zweryfikowania zasadności roszczeń gwarancyjnych Producent zastrzega sobie prawo oględzin wadliwej podłogi w miejscu jej ułożenia w uzgodnionym terminie. Podmiot zgłaszający reklamację powinien powołać rzeczoznawcę z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy lub ze Stowarzyszenia Parkieciarzy Polskich.

Koszty związane z oględzinami i wydaniem ekspertyzy ponosi strona odpowiedzialna za wszelkie nieprawidłowości.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 3 tygodni od daty zgłoszenia, a w wypadku przeprowadzenia oględzin w terminie 3 tygodni od daty ich ukończenia. O sposobie uwzględnienia roszczeń gwarancyjnych Producent zawiadomi na piśmie lub pocztą elektroniczną.

W razie uwzględnienia reklamacji w okresie gwarancji Producent może:

-wymienić wadliwy produkt na wolny od wad,

-nieodpłatnie usunąć wszelkie usterki wynikające z ukrytych wad materiałowych lub konstrukcyjnych podłogi.

Odpowiedzialność Producenta w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości zakupionej podłogi.

 

Trwa ładowanie strony...